Groningen

In gesprek met kunst - Langzaam kijken en reflecteren, met Visual Thinking Strategies

Krüger, drs. Laurens - Deze cursus is volgeboekt. - € 100,00

Kunst is een vorm van reflectie. Kunst is een manier waarop een cultuur zich rekenschap geeft van zichzelf.

In deze cursus gaan we belevend kijken naar kunst. We onderzoeken hoe kunst op ons inwerkt, wat het met ons doet. We gaan in gesprek met kunst. Dit doen we met behulp van de methodiek van Visual Thinking Strategies, een gestructureerde aanpak om open te (leren) kijken naar (moderne) kunst.

› Cursusaanbod

Harari en andere toekomstverhalen - Parallelcursus - Zomeredititie

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 4 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 102,00

 

Wie Harari's Homo Deus leest raakt vaak geschokt door het negatieve toekomstbeeld dat hij schetst. Worden mensen echt ondergeschikt aan algoritmes? Wij willen de feiten die hij in zijn boek naar voren brengt recht doen, maar ook kritisch kijken naar zijn verwachtingen. Aan de hand van andere denkers willen wij de menselijke waardigheid een nieuwe plaats geven.

› Cursusaanbod

Harari en andere toekomstverhalen - Zomeredititie

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - 4 colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 102,00

NB deze cursus is volgeboekt. U kunt in plaats van deze cursus inschrijven bij de parallelcursus 19ZG02-b 

Wie Harari's Homo Deus leest raakt vaak geschokt door het negatieve toekomstbeeld dat hij schetst. Worden mensen echt ondergeschikt aan algoritmes? Wij willen de feiten die hij in zijn boek naar voren brengt recht doen, maar ook kritisch kijken naar zijn verwachtingen. Aan de hand van andere denkers willen wij de menselijke waardigheid een nieuwe plaats geven.

› Cursusaanbod

En Hij zag dat het goed was… - Over mens en milieu, economie en ethiek

Tuuk, drs. Edward van der - Vier colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 102,00

Sinds het Klimaat-akkoord van Parijs (2015) staat reductie van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd hoog op de politieke agenda. Met het oog op het huidige niveau van energie- en vlees-consumptie in geïndustrialiseerde landen, de opkomst van 'emerging economies', en een toename van de wereldbevolking tot 9 miljard deze eeuw, is de transitie naar een groene economie zeer urgent. En dit beperkt zich niet tot de uitstoot van broeikasgassen alleen: de afgelopen decennia rijst de vraag in hoeverre onze globale economie duurzaam is, of fundamenteel anders ingericht zou moeten worden. Dit raakt ook aan thema's als voedselzekerheid, biodiversiteit, genetische modificatie, en onze relatie tot de natuur in bredere zin.

› Cursusaanbod

Topstukken uit onze democratie - Van Plakkaat van Verlatinge tot Abdicatie

Brood, dr. P. - Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie. 3 colleges - € 80,00

Onze geschiedenisboekjes geven vaak een aaneenschakeling van belangrijke momenten: 1584 - Willem van Oranje vermoord; 1648 - Vrede van Munster; 1839 - Nederland en België definitief gescheiden. Te weinig realiseren wij ons daarbij dat zulke momenten gedocumenteerd zijn. Dat als er vrede gesloten wordt, er ook een verdrag en een ratificatie is. Dat als de slavernij wordt afgeschaft, er ook een wet gemaakt moet zijn. De documenten bij dit soort momenten zouden we topstukken van de Nederlandse geschiedenis kunnen noemen.

De tentoonstelling 'Topstukken in perspectief' in het Nationaal Archief is de aanleiding 15 van deze documenten nader te bekijken.

› Cursusaanbod

Strijd! - De geschiedenis van de beweging voor vrouwenkiesrecht in Nederland, 1882-1922.

Bosch, prof. dr. Mineke - 2 colleges op aaneensluitende dagen - € 25,00

In dit jaar 2019 wordt overal in Nederland de invoering van het vrouwenkiesrecht 100 jaar geleden herdacht.  
Tijdens deze actuele korte cursus van twee bijeenkomsten zal professor Mineke Bosch ingaan op verschillende aspecten van het vrouwenkiesrecht. De invoering daarvan in 1919 kwam immers niet uit de lucht vallen, maar was het eindpunt van lange jaren van strijd en activisme. In de colleges wordt ingegaan op de (historische) context van deze beweging en het uiteindelijke resultaat.

› Cursusaanbod

Kijken is een kunst - Visuele analyse van schilderijen en sculpturen

Gelderen, drs. Miranda van - Zes colleges - € 145,00

Maak kennis met beeldanalyse en oefen het visueel analyseren van kunstwerken. Na afloop van de cursus kijkt u anders naar beeldende kunst dan voorheen. Beeldanalyse is één van de vaardigheden die de kunsthistoricus hanteert bij het beoefenen van zijn vak. Het bevordert het kritisch, bewust en actief kijken naar kunstwerken. Door te analyseren en zelf te verwoorden wat u ziet, verscherpt u uw waarneming en krijgt u beter grip op het beeld.

› Cursusaanbod

Architectuur van Scandinavië -

Man, drs. Hans de - - € 80,00

De Scandinavische architectuur en vormgeving heeft een aparte plaats in de moderne architectuurgeschiedenis. Hoewel de architecten uit dit deel van Europa niet ongevoelig waren voor stromingen als het modernisme hebben zij altijd hun eigen koers bepaald. In deze collegereeks worden zij in een bredere context geplaatst en waar mogelijk wordt de relatie met de Nederlandse architectuur gelegd.

› Cursusaanbod

Berlijn - De stad, de architectuur, de kunst

Man, drs. Hans de - Voor deze cursus kunt u zich niet meer inschrijven - € 80,00

Berlijn kent door de eeuwen heen een bewogen geschiedenis. Deze cursus behandelt de stad in al haar facetten vanaf de middeleeuwen tot en met de ontwikkelingen na Die Wende.

› Cursusaanbod

Mondriaan en de Stijl -

Holtrop, drs. Johan - 4 colleges - € 102,00

In 2017 werd uitbundig gevierd dat 100 jaar geleden het Nederlandse avant-garde tijdschrift De Stijl werd opgericht met verschillende tentoonstellingen en activiteiten. Dat was zonder meer een teken dat het kunsthistorisch belang van Mondriaan en De Stijl met de tijd alleen maar is toegenomen evenals de belangstelling van het brede publiek.

› Cursusaanbod

Eigenzinnige vrouwen in bruisend Parijs - Het begin van de 20e eeuw

Roué, drs. Alberte - 5 colleges - € 123,50

Modeontwerpster Coco Chanel, wetenschapster Marie Curie, schrijfster Colette, invloedrijke kunst en literatuurpromotors Gertrude Stein, Sylvia Beach en Adrienne Monnier, variété-artiesten Josephine Baker en Mistinguett, koninginnen van het uitgaansleven Kiki de Montparnasse en extravagante dichteres gravin Anna de Noailles : in het bruisende Parijs van het begin van de 20e eeuw hebben deze eigenzinnige Franse en buitenlandse vrouwen de kans gegrepen hun talent te ontplooien en een belangrijke plaats in Frankrijk zelf en buiten de grenzen te veroveren.  

› Cursusaanbod

Persoonlijkheidspsychologie - Hoe ver valt de appel van de boom?

Wismeijer, dr. Andreas - Voor deze cursus kunt u zich niet meer inschrijven. - € 220,00

De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen. In deze cursus zal met behulp van de belangrijkste theorieën en inzichten in de persoonlijkheidpsychologie antwoord worden gegeven op de vraag of uw persoonlijkheid is aangeboren of vooral is aangeleerd.

› Cursusaanbod

Positieve psychologie, de wetenschap van geluk - Over bevlogenheid, welbevinden en geluk

Schilder, drs. A.J.E. - 4 colleges - € 102,00

Voorheen had de psychologie vooral veel aandacht voor ziekte en zorg. Nu we tot het inzicht komen dat “niet ziek” iets anders is dan gezond en dat een tekort aan geld wel ongelukkig, maar veel geld niet gelukkig maakt, wordt het tijd voor de “third wave” in de psychologie: de wetenschap van geluk oftewel de positieve psychologie.  

(Deze cursus werd al eerder aangeboden en wordt deze zomer op verzoek nogmaals herhaald)

› Cursusaanbod

Depressie in perspectief bekeken -

Korf, em. prof. dr. J. - 5 hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie. Twee maal per week - € 123,50

Deze multidisciplinaire cursus behandelt depressie vanuit verschillende gezichtspunten. Aan bod komen diagnostische criteria, beloop, soorten depressie, therapie en stemmingsveranderingen.
Is depressie erfelijk? Diverse aspecten worden verder toegelicht met experimentele behandeling en huidige opvattingen.
Diverse aspecten van depressie worden behandeld door vijf experts. 

› Cursusaanbod

Leven in Zee - Inleiding in de mariene biologie

Videler, prof. dr. John. J. - Zes colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 150,00

Deze cursus vervalt. Inschrijven is niet meer mogelijk

Zeeën en oceanen bedekken bijna driekwart van het oppervlak van onze blauwe planeet. Elke druppel van de in totaal 1370 miljoen km3 zeewater bevat levende wezens: virussen, bacteriën, planten en dieren. De mariene biologie bestudeert deze afzonderlijk, in interactie met elkaar en in interactie met hun fysische en chemische omgeving. Met recht een 'mer à boire".

› Cursusaanbod

Graven en vinden in Afrika - 250 miljoen jaar geschiedenis van het leven op land en 125 jaar onderzoek.

Boekschoten, prof. dr. G.J. - Zes hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

Afrika was het hartland van megacontinent Pangea, dat 250 miljoen jaar geleden uiteen ging vallen, en bleef een bron van vele levensvormen die daar evolueerden. We volgen het werk van de bijzondere mensen die hun leven wijdden aan het onderzoek van de Afrikaanse oerdierenwereld en beschouwen hun opwindende vondsten en interpretaties.

› Cursusaanbod

Aquatische ecologie - Drents water

Boele, drs. Kees - 3 werkcolleges plus drie wandelexcursies - € 145,00

Deze cursus is geannuleerd. Inschrijven niet meer mogelijk

Na vele zomerprogramma's met Drentse beken of heidevennen dit jaar een sprankelend nieuwe cursus waarin het totale ecologische spectrum van alle Drentse watertypen aan bod komt. Drie diepgaande aquatische colleges worden gevolgd door drie excursies waarbij het water net onder de rand van de laarzen zal blijven.

› Cursusaanbod

kalkstenen worden geboren - Zij dienen de mens

Reijers, dr. Tom J.A. - 6 colleges - € 145,00

De Acropolis van Athene, de piramide van Gizeh, de Piëta en Mozes beelden van Michelangelo en het plaveisel van de Via Appia; kalkstenen kom je overal tegen. Wereldwijd wordt 60% van de aardolie en 40% van het aardgas uit kalksteen gewonnen. Het is meststof voor landbouw en vulstof voor industrie. Kalksteen is divers genoeg om er meer van te willen weten. 

› Cursusaanbod

Nederland, IJstijdland - Nederland, leven tussen gletsjer en eikenwoud

Boekschoten, prof. dr. G.J. - Drie hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie + excursie - € 80,00

Waardoor ontstonden ijstijden? Wat gebeurde er in onze regionen? Welke planten en dieren stierven uit, overleefden, verdwenen en kwamen weerom? Komt er weer een ijstijd?

› Cursusaanbod

Faust, de moderne mens - Oorsprong en ontwikkeling van een mythische gestalte

Hagdorn, drs. Michiel - hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie - € 102,00

Over Faust en zijn duivelspact zijn talrijke werken geschreven: de Faust-gestalte behelst een mythe van de moderne mens. Wie was deze omstreden geleerde? En welke voorstellingen zijn er op hem geprojecteerd? Een zoektocht naar Faust en het 'faustische', langs beroemde Faust-werken: onder meer van Marlowe, Goethe, Mann, Spengler, Toergenjev, Gounod, Mahler en Boelgakov.

› Cursusaanbod

Toon resultaten 1 tot 20 van in totaal 21

Pag 1

Pag 2

Volgende >